Bemoeizorg

Bemoeizorg

200x200+man+met+pet.png

Er zijn mensen die zorg mijden of zelf niet in staat zijn om er zelf om te vragen. Zij hebben vrijwel altijd ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Aan hen verlenen wij bemoeizorg.

Vaak leiden de mensen aan wie wij bemoeizorg verlenen een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een beperkt sociaal netwerk, soms geen dak boven hun hoofd en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Soms veroorzaken zij overlast op straat of geluidsoverlast. Hun problemen?

  • psychische problemen
  • schulden
  • geen inkomen
  • conflicten met anderen
  • verslavingsproblemen

Hoe we zorgmijders helpen

Wij benaderen hen actief om ze weer terug op de rit te krijgen.

  • samen zetten we de problemen op een rijtje
  • we verleiden zorgmijders om zorg te accepteren
  • we motiveren hen voor de behandeling

De psychiatrische behandeling gaat hand in hand met de aanpak van andere problemen zoals schulden.

GGZ teams vanuit de wijk

Onze specialisten werken in kleinschalige GGZ teams vanuit de wijk. Dankzij deze wijkgerichte aanpak werken we goed samen met andere (zorg-)partners rond deze patiënten. Denk aan woningbouwverenigingen, huisartsen en andere (hulpverlenende) instanties.

ACT team Ouderen

Het ACT team ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met  (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden, waarbij sprake is van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de patiënt noodzakelijke behandeling(en) misloopt. Het ACT-team Ouderen is multidisciplinair en de behandeling die wordt geboden is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het netwerk rondom de patiënt, zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. De patiënt krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.