Niet aangeboren hersenletsel is zeer ingrijpend voor u en uw naasten. U en uw familie verdienen een steun in de rug bij het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak komt de diagnose ‘hersenletsel’ hard aan. Uw familie en naasten worden betrokken bij het behandelproces en vragen hen daarin een actieve rol te spelen.

Mantelzorg en familie

Het is belangrijk dat u beiden wordt ondersteund bij het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel. De praktijk leert ons namelijk dat deze manier van herstelgerichte zorg het beste werkt. Bavo Europoort heeft een uitgebreid aanbod voor familie en naasten.

We streven, waar dat kan, naar het terugkeren in de eigen sociale omgeving. Om dit te realiseren organiseert Bavo Europoort, waar het behandelcentrum onderdeel van is, voorlichtingsbijeenkomsten en partnergroepen ter ondersteuning bij het omgaan met hersenletsel voor partners en andere betrokkenen. Aan deze cursus over het omgaan met NAH zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedeclareerd bij de verzekering van de partner/ouder of kind(eren). Mogelijk geldt hiervoor een eigen bijdrage. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

Voor kinderen van patiënten organiseert Bavo Europoort zogeheten KOPPprojecten. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Het doel van KOPP is voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen. Daarnaast organiseren we ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor patiënten en hun naasten. Hierbij komen verschillende thema’s rondom hersenletsel aan bod. Ze leren de kinderen hoe ze beter kunnen omgaan met hersenletsel bij ouders.

Inzet van ervaringsdeskundigen

Onze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijke en professionele kennis, ervaring van medewerkers én ervaringskennis van mensen die ‘het zelf hebben meegemaakt’. We gaan uit van de eigen kracht van de patiënt en leren deze zelf de regie te nemen over zijn eigen herstelproces. Inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar en van onschatbare waarde.

Uw behandeling binnen het behandel- en expertisecentrum is sterk gericht op herstel. Herstellen is een persoonlijk, uniek proces. Een proces waarbij iemand de draad weer probeert op te  pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven.

Herstel is gericht op vier pijlers

  1. herstel van gezondheid
  2. herstel van identiteit
  3. herstel van maatschappelijke rollen
  4. herstel van het dagelijks functioneren