Voor een goed herstelproces is naast eigen inzet ook adequate ondersteuning en behandeling van groot belang. In het behandel- en expertisecentrum niet aangeboren hersenletsel van Bavo Europoort zijn specialisten aanwezig voor zowel lichamelijk als geestelijk herstel. De behandelingen, afgestemd op uw wensen en uw problemen, zijn ambulant, in deeltijd of klinisch.

Behandeling van niet aangeboren hersenletsel

Omdat iedereen anders is en ieders klachten uniek zijn stemmen wij de behandeling van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) af op uw wensen en behoefte en op wat u of uw naaste op dat moment nodig heeft. Zo krijgt u de beste hulp bij hersenletsel.

Niet-aangeboren hersenletsel behandeling

NAH revalidatie omvat niet alleen lichamelijk herstel, het behandel- en expertisecentrum NAH behandelt ook eventueel bijkomende psychische problemen die mogelijk het herstelproces verstoren. Dit maakt het behandel- en expertisecentrum uniek. Alle hulp bij hersenletsel vindt plaats onder één dak. De sessies zijn in kleine groepen, waardoor er voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Hulp bij acceptatie en verwerking van de beperkingen, die vaak blijvend zijn, staan centraal. Geheugen en oriëntatie worden getraind en sociale vaardigheden worden verbeterd.

Doel van de niet-aangeboren hersenletsel behandeling is om uw psychische en lichamelijke mogelijkheden optimaal te leren benutten. Dit kan de kwaliteit van leven van u of uw naasten verbeteren.

Het doel van de behandeling NAH is tweeledig:

 1. het verminderen van de aanwezige functionele beperkingen (bijvoorbeeld spraak- en slikproblemen)
 2. het zo adequaat mogelijk leren omgaan met de resterende functionele beperkingen.
Een behandeling bestaat uit een combinatie van:
 • observatie en aanvullend diagnostisch onderzoek (we proberen te achterhalen wat de oorzaak is/oorzaken zijn van psychische en/of lichamelijke stoornissen)
 • medicatieanalyse (we kijken welke medicijnen iemand gebruikt en onderzoeken of het misschien nodig is om de medicatie aan te passen)
 • een individueel behandelplan (hierbij gaan we uit van wat iemand nog wel kan)

De behandeling NAH stemmen wij af op uw individuele wensen en de ernst van uw problemen. Daarvan is ook het type behandeling afhankelijk. De behandelingen kunnen zijn:

 • Ambulante NAH behandeling
 • Deeltijd NAH behandeling
 • Klinische NAH behandeling
Ambulante NAH behandeling

Ambulante behandeling is gericht op het leren omgaan, leren leven met  en het verbeteren van de gevolgen van NAH en is geschikt voor mensen die diagnosestelling en of behandeling willen maar niet opgenomen hoeven te worden. Dit kan poliklinisch plaatsvinden of in de deeltijdbehandeling en kan individueel en/of in groepen plaatsvinden. Indien hiervoor een indicatie is, biedt het behandel- en expertisecentrum NAH ook zorg en hulp bij hersenletsel aan huis.

Deeltijd NAH behandeling

Deeltijd behandeling vindt overwegend plaats in groepen van zes tot acht personen. Daarnaast zijn er individuele gesprekken. Wanneer u deeltijd behandeling volgt, wordt van u een inzet verwacht van één tot drie dagdelen per week. De behandelduur varieert van zes tot achttien maanden. Er wordt in overleg met u gekeken naar de opzet van het behandelprogramma. 

De niet-aangeboren herseletsel behandeling kan zich richten op:

 • voorlichting
 • herkenning en leren omgaan met het hersenletsel, belastbaarheid en cognitieve problemen
 • omgaan met stemmingsproblemen
 • acceptie en verwerking van het hersenletsel, lifestyle en verbetering van lichamelijke conditie

De behandeling van niet-aangeboren hersenletsel wordt gegeven in modules. De modules bestaan uit theorie en praktijk. In het praktische deel leren patiënten hoe zij de theorie en de strategieën kunnen leren toepassen en hoe om te gaan met niet-aangeboren hersenletsel in dagelijkse situaties. Verder bestaat er de mogelijkheid modules via e-Health te volgen.

Klinische behandeling

De kliniek heeft 30 bedden, waarvan tien bedden op een gesloten afdeling staan. De opname kan in het teken staan van diagnostiek en/of behandeling. Een opname ten behoeve van diagnostiek duurt over het algemeen enkele weken. Een opname waar ook een behandeling aan vast zit, duurt over het algemeen enkele weken tot enkele maanden. De exacte duur van de behandeling hangt af van de hulpvraag. De behandeling is opgedeeld in twee fases, namelijk een observatie fase en een behandelfase. 

Het behandelteam

Tal van specialisten op het gebied van NAH revalidatie zorgen voor de beste behandeling. Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van:

 • Bewegingstherapie, een non-verbale behandelmethode voor uw psychosociale problematiek en psychiatrische stoornissen. Hierin staan het bewegen en de lichamelijkheid centraal.
 • Fysiotherapie, de fysiotherapeut is specialist op het gebied van het menselijk houdings- en bewegingsapparaat, De fysiotherapeut oefent met u bewegingsvaardigheden, zoals omdraaien in bed, komen tot zit, balans vinden en uzelf veilig verplaatsen. Andere zaken die u traint zijn bijvoorbeeld (stabiel) lopen, uw hand weer goed leren gebruiken, rijden in een rolstoel en de gang van bed naar rolstoel naar auto. Zo nodig oefent u met de fysiotherapeut het lopen binnen en buiten. In overleg oefent u ook zelf en neemt u (begeleid) deel aan andere activiteiten
 • Ergotherapie, voor mensen die praktische problemen ondervinden in het dagelijks leven ten gevolge van lichamelijke en/of psychische aandoeningen. De ergotherapeut richt zich niet zozeer op de ziekte, maar op de praktische gevolgen/problemen bij het uitvoeren van activiteiten die ontstaan. De zelfredzaamheid en het behoud hiervan voor de cliënt bij de dagelijkse activiteiten staat centraal. De ergotherapeut leert u handelingen anders of opnieuw te doen. als u hulpmiddelen nodig heeft, leert u hiermee om te gaan.
 • Muziektherapie, een pre verbale vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.
 • Psychiater, een psychiater behandelt onder andere gedrag en emoties die zijn ontstaan uit een combinatie van factoren, zoals hersenletsel, persoonlijkheid, eerder doorgemaakte levenservaringen, verwerkingsproblematiek en andere stressfactoren. De psychiater adviseert het behandelteam en heeft samen met u of uw wettelijk vertegenwoordiger en arts/psycholoog de regie over het behandelplan.
 • Logopedie, de logopedist behandelt  en verstaat u als uw woorden vastzitten of er niet uitkomen zoals u wilt, omdat u moeite heeft met horen, slikken of spreken.
 • Psychologie, de psycholoog verricht specialistische diagnostiek en behandeling. De diagnostiek bestaat uit een neuropsychologisch onderzoek en een persoonlijkheidsonderzoek.  Hij beoordeelt de klachten en bepaalt welke hiervan toegeschreven kunnen worden aan hersenletsel dan wel (geheel of gedeeltelijk) aan andere factoren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld pijn, angst, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek of somberheid. Door dit goed in kaart te brengen, kunnen we onze behandelingen goed aan laten sluiten bij wat nodig is.
 • Neuropsychologie, richt zich op de relatie tussen de werking van de hersenen en het dagelijks functioneren. Een beschadiging of stoornis in de hersenen kan problemen geven in het dagelijks functioneren.
 • Activiteitenbegeleiding, door middel van creatief agogische activiteiten wordt u ondersteund in het (her)ontdekken van interesses op het gebied van ontspanning, sociale contacten, creativiteit en herstel.
 • Maatschappelijk werk, de maatschappelijk werker begeleidt u indien u hulp nodig heeft op het gebied van administratie, financiën of wonen.

Woont u niet in de regio Rijnmond? Ook dan bent u van harte welkom bij ons behandel- en expertisecentrum niet aangeboren hersenletsel.